Strict Standards: Declaration of action_plugin_indexmenu::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/indexmenu/action.php on line 13 Strict Standards: Declaration of action_plugin_badbehaviour::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/badbehaviour/action.php on line 72 Strict Standards: Declaration of action_plugin_clearhistory::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/clearhistory/action.php on line 81 Strict Standards: Declaration of action_plugin_metaheaders::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/metaheaders/action.php on line 140 Strict Standards: Declaration of action_plugin_blockquote::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/blockquote/action.php on line 61 Strict Standards: Declaration of action_plugin_editsections_es::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/editsections/action/es.php on line 74 Strict Standards: Declaration of action_plugin_swiftmail::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/swiftmail/action.php on line 126 Utvärdera användbarhet - Användbarhet i praktiken - Wikiboken
Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:utvardera_anvandbarhet [2011-10-23 11:38]
berndtsson
bok:utvardera_anvandbarhet [2019-08-13 13:39] (aktuell)
berndtsson Tog bort stycke om VHS band
Rad 13: Rad 13:
Det finns i huvudsak två olika sätt att utvärdera ett systems användbarhet: Det finns i huvudsak två olika sätt att utvärdera ett systems användbarhet:
  * Expertgranskning. Systemet **granskas av en användbarhetsexpert**, som går igenom systemet utifrån sin kunskap om "best practice" och riktlinjer för just denna typ av system, och hur vi fungerar som människor. I denna typ av granskningar är det ofta bra att luta sig mot någon form av heuristiska regler.   * Expertgranskning. Systemet **granskas av en användbarhetsexpert**, som går igenom systemet utifrån sin kunskap om "best practice" och riktlinjer för just denna typ av system, och hur vi fungerar som människor. I denna typ av granskningar är det ofta bra att luta sig mot någon form av heuristiska regler.
-  * Användbarhetstest. Systemet **testas med riktiga användare** som utför de uppgifter som är viktigast för att systemet skall generera de önskade verksamhetseffekterna. Testet genomförs ofta med en till två användare åt gången, och bör genomföras i den miljö som systemet sedan är tänkt att användas i. Användbarhetstester kan också genomföras på avstånd (s.k. remote usability testing), och om man vill extra stöd i analysen kan man använda teknik för ögonrörelsespårning för att se exakt var på skärmen testpersonen tittar.+  * Användbarhetstest. Systemet **testas med riktiga användare** som utför de uppgifter som är viktigast för att systemet skall generera de önskade verksamhetseffekterna. Testet genomförs ofta med en till två användare åt gången, och bör genomföras i den miljö som systemet sedan är tänkt att användas i. Användbarhetstester kan också genomföras på avstånd (s.k. remote usability testing), och om man vill ha extra stöd i analysen kan man använda teknik för ögonrörelsespårning för att se exakt var på skärmen testpersonen tittar.
===== Expertgranskning ===== ===== Expertgranskning =====
{{ :bok:granskning.png|}} {{ :bok:granskning.png|}}
Rad 51: Rad 51:
  - Förse användaren med återkoppling. Systemet ska inom rimlig tid informera användare om vad som sker i systemet.   - Förse användaren med återkoppling. Systemet ska inom rimlig tid informera användare om vad som sker i systemet.
  - Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen. Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en klart markerad ”Nödutgång” för att hitta tillbaka. Gör det möjligt att ångra och repetera.   - Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen. Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en klart markerad ”Nödutgång” för att hitta tillbaka. Gör det möjligt att ångra och repetera.
-  - Effektiv användning. Kortkommandon snabbar ofta upp interaktionen för experten. På så sätt kan systemet tillgodoser både oerfarna och erfarna användare.+  - Effektiv användning. Kortkommandon snabbar ofta upp interaktionen för experten. På så sätt kan systemet tillgodose både oerfarna och erfarna användare.
  - Bra felmeddelanden. Bra felmeddelanden uttrycks i ett enkelt språk, som klart och tydligt indikerar vad som är fel och föreslår en lösning på problemet.   - Bra felmeddelanden. Bra felmeddelanden uttrycks i ett enkelt språk, som klart och tydligt indikerar vad som är fel och föreslår en lösning på problemet.
  - Förhindra fel. Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så att problemet inte uppstår.   - Förhindra fel. Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så att problemet inte uppstår.
-  - Hjälp och dokumentation. All hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta arbetsteg och inte vara för omfattande.+  - Hjälp och dokumentation. All hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta arbetssteg och inte vara för omfattande. 
===== Användbarhetstest ===== ===== Användbarhetstest =====
{{ :bok:wikitestfunderar.png|}} {{ :bok:wikitestfunderar.png|}}
Rad 67: Rad 68:
Det finns några olika sätt att genomföra användbarhetstester: Det finns några olika sätt att genomföra användbarhetstester:
-** Strukturerat användbarhetstest.** Ett stukturerat användbarhetstest innebär att en användare får ett antal realistiska uppgifter som ska lösas. Användaren ska lösa uppgifterna och ”tänka högt”, d.v.s. förklara sina tankar under tiden. Användbarhetstestet upprepas med samma uppgifter vid minst 5 sessioner, med en användare i varje. Uppgifterna formuleras endera utifrån uppställda användbarhetsmål eller utifrån frågeställningar runt viktiga funktioner eller egenskaper hos produkten. I ett stukturerat användbarhetstest finns tre till fyra olika roller. Användaren - den som har kunskap om tillämpningsområdet. Testledaren – ansvarar för att användaren känner sig tillfreds och att ställa frågor som klargör användarens bild av produkten. Observatören – har till uppgift att notera vad som händer. +** Strukturerat användbarhetstest.** Ett strukturerat användbarhetstest innebär att en användare får ett antal realistiska uppgifter som ska lösas. Användaren ska lösa uppgifterna och ”tänka högt”, d.v.s. förklara sina tankar under tiden. Användbarhetstestet upprepas med samma uppgifter vid minst 5 sessioner, med en användare i varje. Uppgifterna formuleras endera utifrån uppställda användbarhetsmål eller utifrån frågeställningar runt viktiga funktioner eller egenskaper hos produkten. I ett strukturerat användbarhetstest finns tre till fyra olika roller. Användaren - den som har kunskap om tillämpningsområdet. Testledaren – ansvarar för att användaren känner sig tillfreds och att ställa frågor som klargör användarens bild av produkten. Observatören – har till uppgift att notera vad som händer.
Vittne – en person som har intresse av utvärderingen, ofta beställaren eller annan verksamhetsansvarig. Ibland är vittnet också observatör. Rollen kan uteslutas. Vittne – en person som har intresse av utvärderingen, ofta beställaren eller annan verksamhetsansvarig. Ibland är vittnet också observatör. Rollen kan uteslutas.
Rad 88: Rad 89:
**1. Bestäm vad som ska utvärderas och hur** **1. Bestäm vad som ska utvärderas och hur**
-Ta reda på vad det är som är viktigast att utvärdera och ställ det mot hur mycket funktionalitet som finns färdig eller kan finnas klar då testet ska genomföras. Ett exempel: ett baskrav på en produkt där jordbrukare ska söka EU-stöd och uppdatera kartor är att det är enkelt att rita på den digitala kartan. Om inte karthanteringen är i körbart skick är det formodligen inte meningsfullt att testa.+Ta reda på vad det är som är viktigast att utvärdera och ställ det mot hur mycket funktionalitet som finns färdig eller kan finnas klar då testet ska genomföras. Ett exempel: ett baskrav på en produkt där jordbrukare ska söka EU-stöd och uppdatera kartor är att det är enkelt att rita på den digitala kartan. Om inte karthanteringen är i körbart skick är det förmodligen inte meningsfullt att testa.
Bestäm också på vilket sätt anteckningar skrivs, och vad de ska innehålla. Ska observatören notera antalet misslyckade försök, hur lång tid det tar etc? Ska notationen följa en mall, eller är det fritext etc. Bestäm också på vilket sätt anteckningar skrivs, och vad de ska innehålla. Ska observatören notera antalet misslyckade försök, hur lång tid det tar etc? Ska notationen följa en mall, eller är det fritext etc.
Rad 195: Rad 196:
Kontrollera sedan att du kan läsa de andras anteckningar, skumläs och se om du finner något oklart. Kontrollera sedan att du kan läsa de andras anteckningar, skumläs och se om du finner något oklart.
-**9. Utarbeta lösningsförslag** +**9. Skriv rapport/presentation**
- +
-Om rapporten även ska innehålla lösningsförlag, skriv då först en sammanfattning av problemen och börja sedan arbeta med möjliga lösningsförslag. Det är ofta bra att ta fram alternativa förslag och att beskriva för- och nackdelar med respektive förslag. Du ska också säkerställa att dina föreslagna lösningar går att bygga. +
- +
-I de fall rapporten ej ska innehålla lösningsförslag så ansvarar utvecklingsteamet för detta. +
- +
-**10. Skriv rapport/presentation**+
Att skriva rapporter från denna typ av tester kan ta oändligt med tid. Särskilt om man inte har någon bra strategi för sitt skrivande. Att skriva rapporter från denna typ av tester kan ta oändligt med tid. Särskilt om man inte har någon bra strategi för sitt skrivande.
-Ett vanligt misstag är att man börjar från början i materialet och tar med ALLT som verkar vara av intresse. Detta är problematiskt eftersom det då är omöjligt att avgöra hur lång tid det kommer att ta att skriva hela rapporten, vilket innebär en överhängande och risk att du hamnar i tidsnöd i slutet. Detta medför flera problem: +Ett vanligt misstag är att man börjar från början i materialet och tar med ALLT som verkar vara av intresse. Detta är problematiskt eftersom det då är omöjligt att avgöra hur lång tid det kommer att ta att skriva hela rapporten, vilket innebär en överhängande risk att du hamnar i tidsnöd i slutet. Detta medför flera problem: 
-- Istället för intellektuellt stimulerande blir arbetet stressigt +  * Istället för intellektuellt stimulerande blir arbetet stressigt 
-- Risken att du kommer att missa viktiga testresultat som finns i slutet av materialet blir uppenbar, eftersom du inte kommer att kunna ägna denna del av materialet samma uppmärksamhet +  * Risken att du kommer att missa viktiga testresultat som finns i slutet av materialet blir uppenbar, eftersom du inte kommer att kunna ägna denna del av materialet samma uppmärksamhet 
-- Rapporten kommer förmodligen att innehålla onödiga slarvfel eftersom du inte kommer att hinna med de sista genomläsningarna, och detta leder i sin tur till att rapporten kommer att tillmätas lägre trovärdighet+  * Rapporten kommer förmodligen att innehålla onödiga slarvfel eftersom du inte kommer att hinna med de sista genomläsningarna, och detta leder i sin tur till att rapporten kommer att tillmätas lägre trovärdighet
För att undvika dessa problem bör du alltid börja med att lägga *en* timma på att identifiera de 3-5 viktigaste resultaten från testet. Dokumentera både problemen och tänkbara lösningar i rapporten i form av enkla punktlistor. För att undvika dessa problem bör du alltid börja med att lägga *en* timma på att identifiera de 3-5 viktigaste resultaten från testet. Dokumentera både problemen och tänkbara lösningar i rapporten i form av enkla punktlistor.
Rad 220: Rad 215:
I rapporten ska aldrig en enskild användares identitet utlämnas, även om de som läser rapporten mycket väl känner användarna. Du kan bifoga schemat, men du ska aldrig beskriva resultat från en viss session och peka ut en enskild individ. I rapporten ska aldrig en enskild användares identitet utlämnas, även om de som läser rapporten mycket väl känner användarna. Du kan bifoga schemat, men du ska aldrig beskriva resultat från en viss session och peka ut en enskild individ.
-**11. Överlämna**+**10. Överlämna**
Om beställaren inte deltagit i utvärderingen bör du boka tid för en muntlig genomgång med beställaren för överlämning. Innan mötet ska du gå igenom resultatet med projektledaren, som sedan också bör delta i mötet med beställaren. Förklara tydligt vilka frågeställningar som kräver beslut och förklara alternativen. Om beställaren inte deltagit i utvärderingen bör du boka tid för en muntlig genomgång med beställaren för överlämning. Innan mötet ska du gå igenom resultatet med projektledaren, som sedan också bör delta i mötet med beställaren. Förklara tydligt vilka frågeställningar som kräver beslut och förklara alternativen.
Rad 240: Rad 235:
För att mäta ögonrörelserna krävs att du har en speciell skärm som kalibreras för varje enskild användare (det finns även andra tekniker för att mäta ögonrörelser). Kalibreringen tar någon minut innan testet sätter igång och är viktig för att resultatet av mätningen ska bli så korrekt som möjligt. Testet genomförs sen som ett vanligt användbarhetstest. För att mäta ögonrörelserna krävs att du har en speciell skärm som kalibreras för varje enskild användare (det finns även andra tekniker för att mäta ögonrörelser). Kalibreringen tar någon minut innan testet sätter igång och är viktig för att resultatet av mätningen ska bli så korrekt som möjligt. Testet genomförs sen som ett vanligt användbarhetstest.
-Nyckeln till att få ett givande resultat av ögonrörelsespårning är förberedelse. Du måste innan testet har tänkt igenom vad det är du vill visa med ögonrörelsespårningen. Beroende på vilket resultat du är ute efter måste du också forma testuppgifterna därefter. Det blir mer möjligt att jämföra och sammanställa ett resultat om användarna har haft samma förutsättningar. Resultatet från ett ögonrörelsetest kan visas med värmekartor, diagram och siffror, men också med filmsekvenser från testet som visar en enskild användares ögonrörelsemönster.+Nyckeln till att få ett givande resultat av ögonrörelsespårning är förberedelse. Du måste innan testet ha tänkt igenom vad det är du vill visa med ögonrörelsespårningen. Beroende på vilket resultat du är ute efter måste du också forma testuppgifterna därefter. Det blir mer möjligt att jämföra och sammanställa ett resultat om användarna har haft samma förutsättningar. Resultatet från ett ögonrörelsetest kan visas med värmekartor, diagram och siffror, men också med filmsekvenser från testet som visar en enskild användares ögonrörelsemönster.
==== Fjärrtester ==== ==== Fjärrtester ====
Rad 256: Rad 251:
  * När tidskritiska funktioner är viktiga att utvärdera.   * När tidskritiska funktioner är viktiga att utvärdera.
  * Vid vetenskapliga studier.   * Vid vetenskapliga studier.
-  * När en flera produkter ska jämföras med varandra.+  * När flera produkter ska jämföras med varandra.
-Ett labbtest ger störst nytta sent i utvecklingsprocessen, som en sista kontroll att systemet lever upp till de krav på effektivitet som ställs. Att låta en produkt gå igenom ett användbarhetslabb är också relativt kostsamt. En annan nackdel är att testet utförs i en miljö som inte motsvarar den faktiska användningssituationen.+Ett labbtest ger störst nytta sent i utvecklingsprocessen, som en sista kontroll att systemet lever upp till de krav på effektivitet som ställs. Att låta en produkt gå igenom en användbarhetslabb är också relativt kostsamt. En annan nackdel är att testet utförs i en miljö som inte motsvarar den faktiska användningssituationen.
I ett labbtest mäter man oftast kvantitativa faktorer som: I ett labbtest mäter man oftast kvantitativa faktorer som:
Rad 270: Rad 265:
Till skillnad från ett användbarhetstest, som praktiskt taget kan genomföras var som helst, sker ett labbtest i speciella lokaler. I ett rum finns plats för användarna som ska utvärdera produkten. Där finns den produkt som ska utvärderas tillsammans med kameror och mikrofoner. Bakom en genomsiktig spegel finns ett kontrollrum. Härifrån sköter testledarna den tekniska utrustningen som används men det är även vanligt att observatörer och andra personer som har intresse av att vara med finns där. Från kontrollrummet kan man se in i testrummet, men inte vice versa. Till skillnad från ett användbarhetstest, som praktiskt taget kan genomföras var som helst, sker ett labbtest i speciella lokaler. I ett rum finns plats för användarna som ska utvärdera produkten. Där finns den produkt som ska utvärderas tillsammans med kameror och mikrofoner. Bakom en genomsiktig spegel finns ett kontrollrum. Härifrån sköter testledarna den tekniska utrustningen som används men det är även vanligt att observatörer och andra personer som har intresse av att vara med finns där. Från kontrollrummet kan man se in i testrummet, men inte vice versa.
-Under tiden som användaren löser de uppgifter som testledaren på förhand tagit fram spelas interaktionen mellan användaren och produkten in. Idag sker detta dels på VHS-band men fler och fler företag har börjat gå över till att lagra informationen digitalt. En anledning till detta är framförallt att det digitala mediet är snabbare att söka i då analys ska ske men det finns även andra fördelar såsom exempelvis snabbare distribution. En annan intressant fördel är också att intressenter inte behöver vara fysiskt närvarande under testet utan har möjlighet att följa testet genom att det som kameror och mikrofoner registrerar sänds ut över t.ex. ett internt nätverk.+Under tiden som användaren löser de uppgifter som testledaren på förhand tagit fram spelas interaktionen mellan användaren och produkten in.
Användarens interaktion med produkten registreras av ett program som skapar en logg av varje knapptryckning, förflyttning och val som användaren gör. Samtidigt som händelserna lagras registreras även en tidskod som sedan kan kopplas till den film som spelas in. På så vis kan testledaren koppla ihop videofilmen med loggfilen och lättare analysera vad som hände. Användarens interaktion med produkten registreras av ett program som skapar en logg av varje knapptryckning, förflyttning och val som användaren gör. Samtidigt som händelserna lagras registreras även en tidskod som sedan kan kopplas till den film som spelas in. På så vis kan testledaren koppla ihop videofilmen med loggfilen och lättare analysera vad som hände.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.