Strict Standards: Declaration of action_plugin_indexmenu::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/indexmenu/action.php on line 13 Strict Standards: Declaration of action_plugin_badbehaviour::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/badbehaviour/action.php on line 72 Strict Standards: Declaration of action_plugin_clearhistory::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/clearhistory/action.php on line 81 Strict Standards: Declaration of action_plugin_metaheaders::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/metaheaders/action.php on line 140 Strict Standards: Declaration of action_plugin_blockquote::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/blockquote/action.php on line 61 Strict Standards: Declaration of action_plugin_editsections_es::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/editsections/action/es.php on line 74 Strict Standards: Declaration of action_plugin_swiftmail::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/swiftmail/action.php on line 126 Vad är användbarhet? - Användbarhet i praktiken - Wikiboken
Studentlitteraturs logga inUse logga
 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Dela på Linkedin
 • Dela på Delicious
 • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Vad är användbarhet?

Användbarhet är en kvalitet hos interaktiva produkter. En produkt har hög användbarhet när den uppfyller beställarens och användarnas förväntningar på nytta.

Konkret betyder det att vi betonar

 • att användbarhet är en egenskap som visar sig i samspelet mellan produkten och dess användare över en tidsperiod – kort sagt: i användning. Användbarhet är med andra ord inte inneboende produktegenskap så som en färg eller en funktion.
 • att interaktiva produkter är en del av en verksamhet, de existerar inte på egna villkor. Investeringar i interaktiva produkter görs för att skapa förbättringar av något slag.
 • att de positiva värdena för verksamheten endast kan uppstå i användningen, därav devisen nyttan uppstår i användningen.

Etablerade metoder och modeller (såväl användbarhets- utvecklings- och projektstyrningsmodeller) hanterar kopplingen mellan den förväntade nyttan för verksamheten och produktens utformning slarvigt. XXX ref dagens utvecklingsmetoderXXXXDetta ser vi som en allvarlig brist som skapar onödiga problem för styrning och design av produkten. Många diskussioner och beslut om produktens utformning och projekttaktik underlättas väsentligen av ett värdebaserat perspektiv.

För att utforma användbarhet i en interaktiv produkt behöver du kunskaper om;

 • den förväntade nyttan för verksamheten och produktens användare
 • de situationer där användningen kommer att ske
 • de krav som det mänskliga systemet ställer på denna produkt

Vi betonar alltså behovet av att utgå från den förväntade nyttan för att säkerställa en produkts användbarhet. Om det är otydligt vad produkten skall skapa för värden är det mycket svårt att bestämma vilka funktioner, innehåll och utformning den bör ha. Projektet blir också onödigt svårt att planera och styra.

För att vara mer konkret behöver du kunskaper om:

 1. Den nytta som produkten förväntas ge. En interaktiv produkt förväntas ge någon effekt, bidra med någon nytta:
  1. För den som tillhandahåller produkten, exempelvis samhällsnytta, verksamhetsnytta eller ekonomisk vinst. XX länk till XXX
  2. För den som använder produkten, exempelvis förenkling, effektivisering eller nöje. XXX länk till målgruppsanalys XXX
 2. Det sammanhang där produkten ska användas XXXlänk till målgruppsanalysXXX. Produkten måste anpassas till det sammanhang som produkten skall användas i:
  1. Det fysiska sammanhanget, exempelvis dålig belysning och störande ljud.
  2. Det psykiska sammanhanget, exempelvis stress.
  3. Det sociala sammanhanget, exempelvis relationer och social ställning.
  4. Det organisatoriska sammanhanget, exempelvis huvudkontoret, ordermottagning.
 3. Det mänskliga systemet – egenskaper som bärs av individerna som använder produkten. Det finns:
  1. Generella egenskaper – gemensamma mönster för hur vi människor ser, uppfattar och minns information.
  2. Specifika egenskaper hos målgrupperna (exempelvis kunskaper, värderingar, attityder och förväntningar liksom eventuella funktionsnedsättningar) som man måste ta hänsyn till i produktens utformning.

Begreppet är komplext

Användbarhetsbegreppet är komplext, men inte komplicerat. Komplexiteten uppstår för att det handlar om människor och mänskliga beteenden, dessutom över tiden. Några exempel på vad som gör begreppet så komplext är:

 1. den tänkta nyttan avgör vad som är bra eller dåligt. Om nyttan handlar om kunskapsutveckling, så behöver den interaktiva produkten göra det möjligt att utforska ämnet från den kunskapsnivå som en specifik användare har och även inspirera till att utforska vidare. Om produkten istället har byggts så att den förutsätter att användaren vet vad hon är ute efter är produkten helt enkelt inte användbar.
 2. den miljö och det sammanhang som produkten faktiskt används i avgör vad som är bra eller dåligt. Om en mobil tjänst skall användas när man är på språng med en resväska i ena handen och telefonen i den andra, måste den tillåta enhandsnavigering och att användarens fokus på uppgiften varierar, eller är lågt.
 3. enskilda individer som använder en och samma produkt har olika mycket erfarenhet av att använda interaktiva produkter. En person som bara använt stationära datorer till att utföra begränsade uppgifter i jobbet, har ingen bild av att informationsflöden kan komma till mig och än mindre hur man kan skapa sådana.
 4. enskilda individer som använder en och samma produkt kan ha helt olika förväntningar på nytta. Målet kan aldrig vara att tillgodose allas förväntningar, utan målet är att skapa önskvärd nytta. Det är därför det är viktigt att ha god kunskap om vilka behov och förväntningar som är vanligast förekommande och vilka som bäst bidrar till att skapa förväntad nytta för beställaren.
 5. den förväntade verksamhetsnyttan ligger inte alltid i användarens intresse. Det kan till och med vara så att användarna har motsatt intresse. Exempelvis kan verksamhetsnyttan bestå i att ha bra koll på nedlagd tid i olika arbetsmoment, medan användaren främst vill slippa tråkig inmatning. Det är då lösningen måste minimera användarens ansträngning och förenkla alla moment så mycket som möjligt.
 6. förväntningarna på nytta förändras över tiden, helt enkelt för att samhället, verksamheter och människor förändras.

Andra begrepp och definitioner

Det finns andra begrepp och definitioner som används för att beskriva användbarhet. Den viktigaste är ISO-standarden, men det finns fler och närliggande definitioner.

ISO 9241:11 beskriver användbarhet såhär:

”Usability is the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”

ISO-definitionen är tydlig med att lösningen skall anpassas till målgrupperna (specified users), situationen (specified context) och målgruppernas förväntade nytta (specified goals).

Användbarhetsbegreppet har i denna tappning blivit centrerad till användarnas behov. Om man uppfyller användarnas behov är produkten enligt denna definition användbar.

Vi anser att produkten även skall uppfylla beställarens förväntningar på nytta för att kunna anses vara användbar. En produkt som gör alla användare nöjda, men som inte skapar förväntad verksamhetsnytta är - som vi ser det - inte användbar.

Ett annat begrepp som (tyvärr) används mycket sällan är quality-in-use1 eller försvenskat användningskvalitet där fokus sätts på användningen av produkten, istället för på själva produkten som fristående artefakt. Begreppet användningskvalitet eller quality-in-use är intressant för att det tydliggör att:

 1. Användbarhet är en kvalitetsdimension.
 2. Produktens användbarhet bestäms i användning.

Vår definition av användbarhet skulle kunna sägas vara närmare begreppet ändamålsenlighet, som beskriver att produkten skapar förväntade värden. Begreppet leder tyvärr tankarna bort från användning.

Ett annat närliggande begrepp är användarvänlighet som används som synonym till användbarhet. Begreppet betonar användarens behov, men ger ingen anspelning på användning över tiden och verksamhetsnytta.

Användbarhetsbegreppet har historiskt utvecklats från att enbart fokusera på det mänskliga systemet, till att se produkten och dess användning i ett sammanhang2.

Vår definition av användbarhet utökar begreppet till att också innefatta nyttan och värdet för beställaren och hennes verksamhet.

Därmed blir det också viktigt att ta upp ett annat viktigt begrepp, nämligen användningsgrad, eller i vilken omfattning produkten faktiskt används. Det är summan av många användares bruk av produkten som skapar nyttan för beställaren. Genom att utgår från nyttan för beställaren sätter man också högre fokus på att säkerställa god användbarhet över tiden för de tilltänkta användarna.

Att bygga användbara produkter leder inte med självklarhet till hög användningsgrad, eftersom användningsgraden också är beroende av användarens kunskaper, förståelse och motivation att använda produkten.

Användningsgraden kan höjas med insatser som marknadsföring (man kan endast använda produkter man känner till eller utbildning (vissa produkter kan vara effektiva, men behöva en inlärningsperiod). En bibehållen hög användningsgrad förutsätter dock oftast att produkten har hög användbarhet, med undantag av produkter där användaren har extremt hög motivation att använda den och är beredda att lägga ned en stor arbetsinsats eftersom nyttan ändå överstiger ansträngningen.

Exempel på syften

XXX jag har inte tagit bort detta avsnitt men.. 1. det säger sig handla om effektmål 2. men handlar ffa om målgruppsanpassning

: vad ska vi spara? XXX

Beställarens syften varierar naturligtvis kraftigt beroende på verksamhetens mål. Exempel på syften är:

 • ”Sälja mer” via en e-handelsplats.
 • ”Ge bättre service” till boende i kommunen.
 • ”Öka kunskapen om …”.
 • ”Effektivisera orderläggningen”.
 • ”Öka vi-känslan” genom ett koncerngemensamt intranät.
 • ”Vinna marknadsandelar” genom att ha en produkt med de nyaste och fräckaste funktionerna.

Att ha bra metoder och arbetssätt för att definiera tydliga syften och för att beskriva hur dessa kan uppnås är avgörande.

Testar att ha en liten bildtext här också

Ofta saknas en tydlig beskrivning av den förväntade nyttan. När syftet med produkten är oklart blir det också mycket svårt att utforma produkten på ett bra sätt.

Beställaren har också ofta krav på lösningen som ej är direkt användningsrelaterade. Exempel på detta kan vara krav på produktens livslängd, underhållsvänlighet, anpassningsbarhet etc. Dessa krav påverkar ofta indirekt lösningens användbarhet.

Användarnas syften med att använda produkten varierar ofta kraftigt mellan olika grupper. Detta är ett skäl till att indela dem i s.k. målgrupper. För att utröna målgruppernas behov är det nödvändigt att göra målgruppsanalys. Något som är viktigt att tänka på är att nyttan med en och samma produkt kan skilja sig markant mellan olika målgrupper och olika användningssituationer. En utformning som är enkel och behaglig för en målgrupp och ett visst sammanhang kan passa mycket dåligt för en annan målgrupp eller i ett annat sammanhang.

 Denna bild ska inte behöva vara utan text heller

Bilden visar att konstnärspenseln, som verkligen är effektiv när man målar tavlor, är helt obrukbar när man ska måla huset. Tyvärr finns det på liknande sätt många interaktiva produkter som är dåligt anpassade till olika målgrupper och användningssituationer.

 

Noter

1 Ehn, P. et al.: ‘What Kind of Car is this Sales Support System?: on styles, artifacts and quality-in-use,’ in M. Kyng and L. Mathiassen (eds.): Computers in Context: Joining Forces in Design, Aarhus, Denmark, 1995.
2 Denna förskjutning av fokus beskrivs bl.a i Jonas Löwgrens bok Human-computer interaction, Studentlitteratur, 1993.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Magnus WigrupBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren Lotta UlfströmBild på medförfattaren Björn AnderssonBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren Karin HanssonBild på medförfattaren Helene CarlsonBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren HelenaBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren Johannes KarlssonBild på medförfattaren Maria SjödinBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren Anders BjörkBild på medförfattaren Peter JantzenBild på medförfattaren Wilaiwan TraphromBild på medförfattaren fredric landqvistBild på medförfattaren Jorge BerdejaBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren Monika AnderssonBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren Johan LiljegrenBild på medförfattaren LarssonBild på medförfattaren Jonas EngkvistBild på medförfattaren HenrikBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Anne RostedBild på medförfattaren Emma

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.